فهرست بستن

برچسب: بین‌الملل > دیپلماسی

گفت‌وگو با محمود سریع‌القلم درباره ژئوپلیتیک جهان و سیاست خارجی ایران در آستانه قرن جدید

آیا جهان در آستانه سدۀ جدید شمسی شاهد آغاز یک تحول عمیق ژئوپلیتیک است؟ آیا بردار قدرت میان کشورهای بزرگ جابه جا خواهد شد؟ توازن قوا در مثلث امریکا، چین و روسیه چگونه دگرگون خواهد شد و در این میان چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای ایران پیشامد خواهد کرد؟ گفت‌وگوی‌مان با دکتر محمود سریع القلم، استاد علوم سیاسی، درست در روزهایی انجام شد که بحران اوکراین به اوج خود رسیده بود و مذاکرات احیای برجام نیز در ایستگاه پایانی خود قرار داشت. استاد علوم سیاسی دانشگاه بهشتی، دکترای اروابط بین المللش را از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گرفته و با کتاب هایی همچون عقل و توسعه یافتگی و ایران، جهانی شدن:چالش ها و راه حل…